TEL: 0161 8487426
Stretford

Limelight

1 St Brides Way

Stretford

Manchester

M16 9NW

Tuesday Thursday 18:00-20:00
Stretford

St Matthew's Hall

Chapel Lane

Stretford

Manchester

M32 9AJ

Wednesday 18:30-20:30
Old Trafford

St John's Centre

St John's Road

Old Trafford

Manchester

M16 7GX

Friday 18:30-20:30